LEKSIKOLOĢIJA

Visvairāk prāta apgaismošana

1863. gada 22. janvārī Pēterburgas avīzes publicēja tādu kā skaidrojošu vārdnīcu ar nosaukumu “Iztulkošana no kādiem svešiem vārdiem, kas Pēterburgas avīzēs no 1862.gada atronami”. Tās ievadā, visticamāk, Juris Alunāns raksta: “Neviena valoda pasaulē nav bez svešiem vārdiem, un jo vairāk kāda tauta uz priekšu iet un savu prātu apgaismo, jo vairāk viņa arī svešus vārdus no citām tautām pieņem.” Te pārpublicējam nelielu daļu no zīmīgiem skaidrojumiem.


Aktiers
ir vīrs, kas teaterī spēlē.

Aktrisa ir sievišķis, kas teaterī spēlē.

Arķitektura ir būvēšanas skunste jeb vīze un arī izgreznošana pie būvēšanas.

Buffets ir šeņķa galds.

Civils ir 1) pilsatniecigs, proti viss, kas pie pilsata voi valsts pieder; 2) civil-tiesa ir tāda vieta, kur izspriežot vainīgo piespiež padarītu skādi caur naudu jeb citu kādu lietu atlīdzināt; 3) katris, kas nedien kara spēkā; civildienasts ir dienasts, kas nepiekrīt pie kara spēka.

Debatta ir strīdiņi pār jebkādām lietām, sevišķi pār valsts lietām, bez visas bāršanās.

Demokratija ir ļaužu valdīšana jeb tāda valsts, kur lielākā daļa no ļaudīm savu gribu ieceļ par likumu; demokrati ir ļaudis, kas pie tā turas, ka visiem pavalstniekiem priekš likumiem vajaga vienādiem būt.

Deputats ir 1) ēdamas lietas un malka, ko kāds dienestnieks bez lones vēl klāt dabū; 2) no kādas draudzes voi kārtas izvēlēts un nosūtīts vīrs priekš draudzes, kārtas, voi tautas aizstāvēšanas.

Ekonomija ir 1) nama turēšana; 2) taupība. Zemes kopšanas ekonomija, valsts un tautas ekonomija.

Familija ir 1) biedrība no laulātiem draugiem ar bērniem kopā; 2) visi ļaudis, kas pie vienas pašas saimniecības voi nama turēšanas pieder.

Financas ir 1) nauda un mantas, kas valsts vai draudzes robežās priekš vajadzīgām izdošanām ir; 2) valsts ienākšanas; 3) bagātības voi turības mērs.

Justicija ir taisnība, sevišķi taisnības un tiesas izšķiršana pie tiesām.

Kanceleja ir 1) tiesas rakstams kambaris, kur tiesas papīri uzglabājami; 2) paši rakstītāji tai kambarī.

Kommissija ir 1) apgādāšana, kas vienam voi vairākiem no kādas tiesas priekš kādas lietas izmeklēšanas uzdota; 2) šie izmeklētāji paši, ja viņu vairāk ir.

Kongress ir 1) valdinieku voi viņu vēstnieku saiešana priekš šādām tādām svarīgām norunāšanām; 2) Savienotās valstīs Ziemeļ-Amerikā saiešana no vīriem, kas no tautas priekš valsts kopšanas izvēlēti.

Konservativs ir 1) saturīgs pie veca; 2) saturētājs, kas cieti pie veciem tēvutēvu likumiem turās.

Konstitucija ir 1) tāda valdīšanas vīze, ka valdnieks ar deputatiem, kas no tautas izvēlēti, kopā likumus dod; 2) miesas augums, kā: laba, spēcīga, stipra un vāja, vārga konstitucija.

Konsuls bij 1) vecā Romā valsts prezidents (viņu arvien bij vairāk vienā pašā reizā); 2) tagad ir no valdīšanas sūtīts vīrs uz svešām zemēm, lai tur savas valdīšanas andeles labumu vērā ņem un sarga. Konsulam savai valdīšanai ziņa jādod, kā tai zemē, kur viņš nosūtīts, ar andeli jeb prečošanu stāv, un bez tam viņam ķildas jāizlīdzina, ko pavalstnieki no viņa zemes tur svešās zemēs cēluši.

Kontrakts ir nolīkšana starp diviem voi vairāk cilvēkiem, ar to ziņu, ka šī sarakstīta nolīkšana pēcāk kādas jukšanas dēļ, pie tiesām var par liecību derēt.

Kredits ir uzticēšana, kas kādam pie citiem voi nu naudas lietās voi citās lietās ir.

Krize ir šķiebšanās un nozīmē 1) pie vājniekiem to laiku, kur slimība ir viskaitīgākā; 2) pie andeles jeb prečošanas to laiku, kur dažādu vainu dēļ visa pirkšanās apstājās, tā ka lieli un mazi kopmaņi bankrotu taisa.

Kultura ir 1) (zemes) kopšana ar visām pārlabošanām un citiem darbiem, kas pie (zemes) kopšanas pieder; 2) ļaužu garīga kopšana, visvairāk prāta apgaismošana, kas cilvēku taisa krietnu priekš savas dzīves pārlabošanas un par derīgu locekli ļaužu biedrībā. Kulturas tautas; ir garīgi koptas un mācītas tautas.

Liberals ir brīvprātīgs, pēc brīvības censīgs; 2) labsirdīgs. Liberali jeb brīvprātnieki katrā valstī ir īpaša ļaužu partija, kas brīvas domas un runas valstī, baznicā un zināšanās aizstāv.

Literats ir vīrs, kas ar zināšanām un gudrībām pūlējas. Literators, kas literaturu iepazinies.

Literatura ir rakstniecība jeb visi raksti kopā, kuros ļaužu pūliņi priekš prāta apgaismošanas un sirds uzkopšanas atronami, visvairāk ziņu krājums pār tautas dziesminiekiem. Katram laikam, katrai tautai un katrai gudrībai ir sava īpaša literatura.

Manifests ir visaugstākas valsts galvas izsludināšana, pār kādu svarīgu notikumu.

Materialisms ir mācība, ka visas lietas un pārgrozīšanas dabā un atzīšanā caur to notiekās, ka tās vismazākās daļas jeb atomi, no kā lietas saliktas, mainās un grozās, un ka priekš šīs pārvēršanās no miesīgām lietām nemiesīgi spēki vis nav vajadzīgi. Tāpēc materialisms liedz, ka kāds nemiesīgs gars ir pasaules valdītājs.

Ministerija ir 1) apkopšana; 2) tiesa ar tiesas kungiem, kas kāda ministera zināšanā stāv.

Monarķija ir tāda valsts, kur viens pats visu valsts varu rokās tur. Monarks ir patvaldnieks.

Monopolija ir 1) prečošana jeb andele, ko tik viens pats voi tik kāds mazums no ļaudīm drīkst vest; 2) brīvestība, ko kāds no valsts dabū, viens pats kādu darbu pastrādāt voi kādu lietu izstrādāt un pārdot.

Muzeja ir 1) mūzām, t. i. gudrībām un skunstēm svētīta vieta; 2) krājums no dažādām lietām, kas kopā sader; tā tad ir muzejas priekš vecu laiku lietām, muzejas priekš skunstes lietām, muzejas priekš dabas lietām, muzejas priekš darba ieročiem un mašīnām u. t. j. pr.

Nervi ir īpašas miesas daļas, kas uz to der, jušanu un svabadu kustēšanu uzturēt un dvēseles pastrādāšanas pašķirt.

Notars ir 1) īpats skrīvers; 2) zvērināts cilvēks, kā darbs ir, kontraktus sarakstīt un caur sava vārda parakstīšanu un zēģeli par riktīgiem apliecināt, kvitances un parādu grāmatas ruļļos ierakstīt un apstiprināt u. t. j. pr.

Parlaments ir augstākā runas vieta, kur likumus nogruntē, pārtaisa un atceļ un kur pār visām svarīgām valsts lietām spriež.

Partija ir 1) daļa, gabals; 2) prečošanā jeb andelē visas vienā reizē nopirktas voi iemītas voi piesūtitas lietas no vienādas šķiras, kā rudzu partija, vīna partija u. t. j. pr.; 3) ļaudis, kas kopā pēc viena paša mērķa dzenās; valsts lietās, ticības lietās un t. j. pr. visur ir vairāk partiju; 4) kāršu spēle no spēlēšanas iesākuma līdz galam.

Policeja ir tā iestādīšana jeb tiesas vieta, kas pār drošību, veselību un miesīgu labklāšanos gādā.

Politika ir gudrība, kas izmeklē, kādā vīzē un kādā ziņā valsts var pastāvēt, kādam mērķim valdīšanai būs pakaļ dzīties, un caur kādām lietām valdīšana šo mērķi var panākt.

Politiks jeb politiknieks ir 1) vīrs, kas augstā valsts dienastā stāv; 2) vīrs, kas labprāt pār valsts notikumiem ziņas iekrāj jeb pār tām sarunājās.

Politīgs ir viss tas, kas pie politikas pieder, kā politīga grāmata, ziņa.

Projekts ir uz papīra uzrakstītas domas, kā kādu lietu voi darbu varētu uzsākt voi galā vest.

Prokurors ir no valsts iecelts vīrs, kam guberņā uz to jālūko, ka likumi no visām tiesām tiek izpildīti.

Pudrets ir maisījums no cilvēku sūdiem, kaļķēm, ģipsi, pelniem u. t. j. pr. un der priekš lauku sūdošanas.

Reprezentants ir nosūtīts vīrs, kas sava sūtītāja vietu aizstāv voi viņa vietā ir; 2) no draudzēm izvēlēts vīrs, kas lai draudzes vietā pie valsts dienām voi landagiem runā.

Republika ir tāda valsts, kur augstākā valsts vara ir tautas voi kādas ļaužu kārtas rokās, kas valsti valda caur tiesām un īpaši ieceltiem priekšniekiem, ko par prezidentiem, konsuliem u. t. j. pr. sauc.

Sekretars ir 1) vīrs, kas pie tiesām spriedumus, sludināšanas u. t. j. pr. gatavus saraksta; 2) rakstams galds.

Raksts no Novembris 2017 žurnāla

Līdzīga lasāmviela